Radon – tichý zabiják

Radon je přírodní bezbarvý plyn, vzniká přirozenou přeměnou uranu, který je součástí zemské kůry. V místě staveb proniká i do interiérů, kde se může zdržovat a docházet k nadměrnému ozařování osob. Protože je bezbarvý, bez zápachu a neviditelný, je označován za ,,tichého zabijáka“.

V minulosti se to neřešilo, proč dnes ano?  

Radon tu s námi byl vždy, problém je v jeho koncentraci a hromadění. Ve vnitřním prostředí trávíme dnes mnohem více času než naši předci. Ruku na srdce, kolik hodin strávíte za týden venku a kolik uvnitř budov? V minulosti navíc byly stavby mnohem více provětrávány. Dřevěnými okny a dveřmi trvale táhlo. Roubení také není zrovna nejtěsnější, stropy nebyly neprodyšně uzavřené, půda byla provětrávaná a objekty bývaly často podsklepené. A tak radon, který se dostal do budovy mohl interiér samovolně opustit. Se současným trendem neprodyšného uzavření obálky se riziko zvýšené koncentrace radonu v interiéru zvyšuje. Například u starší zástavby je častý nešvar, že se vymění stará okna za novější, těsná plastová a tím si zaděláváme na budoucí problém nejen s radonem, ale i s vlhkostí, plísněmi atd. Často se řeší pouze ekonomická úspora a chybí náhled na stavbu jako celek se všemi souvislostmi, o kterých stavebník často nemá ponětí.

Sledování rizika

Radonu se ale není třeba nijak extrémně obávat. Pokud máte chatu, kam jezdíte na víkendy a chybí tam jakkákoliv ochrana proti radonu, pravděpodobně vám nic nehrozí. Riziko spočívá zejména v dlouhodobé vysoké expozici. Tedy zásadní je ochrana v místnostech, kde trávíte nejvíce času – pravděpodobně doma a na pracovišti.

Jaká je tedy pravděpodobnost, že mi radon ublíží? Pro nastínění, jaké pro nás radon představuje riziko jsem použil data americké EPA z roku 2012. Tabulka zobrazuje počet úmrtí v závislosti na dlouhodobému vystavení dané koncentrace radonu.  

Koncentrace radonuKdyby 1,000 osob bylo trvale vystaveno této koncentraci radonu*…Riziko je srovnatelné s…*
740 Bq/m336 osob zemře na rakovinou plic35 x větší, než riziko utonutí
370 Bq/m318 osob zemře na rakovinou plic20 x větší, než že zemřete při požáru
296 Bq/m315 osob zemře na rakovinou plic4 x větší než riziko smrti pádem
148 Bq/m37 osob zemře na rakovinou plicSrovnatelné s rizikem smrti v autě
74 Bq/m34 osoby zemře rakovinou plicSrovnatelné s rizikem smrti na otravu
50 Bq/m32 osoby zemřou na rakovinou plic 
15 Bq/m3Průměrná venkovní koncentrace radonu
* Lifetime risk of lung cancer deaths from EPA Assessment of Risks from Radon in Homes (EPA 402-R-03-003).
** Comparison data calculated using the Centers for Disease Control and Prevention’s 1999-2001 National Center for Injury Prevention and Control Reports.

Z tabulky je patrné, že pravděpodobnost onemocnění je relativně nízké, avšak při kombinaci s dalšími vlivy se smutná statistika zhoršuje. Například u kuřáků, či osob žijících v trvale prašném prostředí a smogu je riziko přibližně desetinásobně vyšší, protože se radon váže na další nečistoty, které již jsou v plicích. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je radon druhou nejčastější příčinou rakoviny plic, hned po kouření.

Radonová mapa ČR

Radon v minulosti a vývoj legislativy

Ochrana budov proti pronikání radonu je téma celkem nové. Nicméně naše země patří k průkopníkům ochrany proti radonu. V našich podmínkách je riziko celkem vysoké a i za minulého režimu proběhlo několik větších kauz. Radon se začal řešit v 50. letech zejména ve spojitosti onemocnění horníků. Za zmínku stojí problém s pórobetonovými tvárnicemi, které lokální firma produkovala mezi lety 1980 a 1981 u nás v Podkrkonoší – v Poříčí u Trutnova.  V materiálu odborníci naměřili stopy radia řádově vyšší, než dovolovala připravovaná norma. Zjištěná příčina byla surovina pro výrobu pórobetonu – místní elektrárenský popílek z elektrárny, která spalovala uhlí ze žacléřsko-svatoňovické uhelné pánve s bohatě uranově mineralizovanou slojí Baltazar. Materiál stavebníci v různé míře použili na přibližně asi 30 000 nejen rodinných domů. Případ vedl k tomu, že ministerstvo stavebnictví zahájilo výzkum protiradonových opatření, zaměřený především na stavební materiály, nikoliv na ochranu před hlavním zdrojem – radonem z podloží.

Legislativa začala problém řádně řešit v 90. letech 20. století. V roce 1999 Česká republika zahájila radonový program, který se zabývá hledáním objektů s vysokou koncentrací radonu a byl ve spojení i se státními dotacemi na opatření proti radonu. V současnosti běží RANAP (Národní akční plán pro regulaci ozáření obyvatel z radonu), který je pokračováním Radonového programu ČR 2010 až 2019. Jeho cílem je především prohloubení informovanosti i zájem našich občanů o snížení obsahu radonu v budovách. Což je i cílem tohoto článku.

Maximální hodnota doporučená v legislativě pro byty300Bq/m3Vyšší koncentraci má asi 4,5 % bytů. Je-li překročena, doporučuje se provést protiradonová opatření

Ochrana proti pronikání radonu do staveb

Opatření proti prostupu radonu do interiéru musí určit projektant. Návrh opatření se liší dle radonového indexu pozemku, typu založení, způsobu větrání a vytápění a dalších faktorů. Při projekční přípravě se měří radonový index pozemku. Specialista provede měření radonu přímo na pozemku.

Základ proti pronikání radonu do objektu je kontaktní konstrukce s celistvou a neporušenou hydroizolací (např. SBS modifikovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou). Neméně důležité je ošetření všech prostupů do domu – odpadů, vody, kanalizace a také správně navrženého detailu soklu domu. Ke snížení koncentrace radonu pomůže pravidelné větrání (ideálně rekuperace), odvětrání radonu ventilace podloží či ventilační vrstvou. I v odborné sféře se zejména mezi starší generací stále najdou tací, kteří o tomto riziku moc nevědí, nebo ho zlehčují. V domě budete bydlet vy, dbejte na své zdraví a nevystavujte se zbytečnému riziku. Správně provedená ochrana proti radonu u novostavby není nic extrémně nákladného, spíše je nutná správný návrh a preciznost při provádění založení domu. Opakem je zanedbaný návrh – u již postavených staveb jsou opatření mnohem složitější a nákladnější.

Zapamatujte si

U všech staveb doporučuji celoroční pravidelné větrání (dostatečnou výměnu vzduchu) nejen kvůli radonu. Pro novostavbu vždy požadujte precizní provedení ochrany proti pronikání radonu dle ČSN 73 0601. U stávajících staveb, zejména s obytnými místnostmi na terénu (přízemí), v suterénu zvažte pasivní měření radonu (v době zveřejnění článku zdarma). Při výsledku nad 300 Bq/m3 oslovte odborníka. U koupi nebo prodeje nemovitosti platí, že vyšší koncentrace radonu v objektu může být považována za skrytou vadu.

Chcete si nechat změřit radon u vás doma, nebo vás prostě jen zajímá vás tato problematika více do hloubky? Přehledné informace pro laiky i odborníky na: https://www.radonovyprogram.cz/, dále www.sujb.cz, www.suro.cz

Zdroje

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží

Jiránek M., Honzíková M.: Radon – stavební souvislosti I. ČVUT v Praze, 2012

Radonový program České republiky, www.radonovyprogram.cz

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/radon

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Radon bulletin, prosinec 2018

EPA, Health Risk of Radon, https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *