Bydlení v rodinných domech venkovského typu

S tímto pojmem jste se pravděpodobně setkali v územním plánu. Co ale tento pojem – rodinné domy venkovského typu znamená, pokud nejsou územním plánem přímo definovýny a pro území není vypracován regulační plán? Ukážeme si prvky, které se nejvíce objevují v souvislosti se stavbou pro venkovské bydlení v rodinných domech a měly by vám dát celkem jasnou představu o takovém domě.

Stavímě moderní dům, ale vycházíme z tradice

Tradiční zástavba

Zpočátku se podíváme na území v širším kontextu – z pohledu urbanismu. Umístění rodinného domu na pozemek volíme s ohledem na strukturu a typ zástavby. Podívejte se, jaké domy se v okolí nacházejí. Zda tvoří ucelenou souvislou zástavbu (řadová zástavba), nebo se spíše jedná o rozvolněnou, rozptýlenou zástavbu v krajině. Váš dům by měl tuto formu zástavby logicky doplňovat.

typy zástavby

řadová zástavba

plošná zástavba

rozvolněná zástavba

rozptýlená zástavba

Většinou se setkáváme s novostavbami v rozvolněné či plošné zástavbě. V takovém případě je spatřujeme v krajině uspořádané volněji s většími rozestupy a povětšinou se nepřipouští přímá stavební propojenost sousedních objektů. Téměř vždy pro tento účel stanovuje územní plán koeficient pozemku, který vymezí, jakou maximální plochu smíte na svém pozemku zastavět, jakou část tvoří zpevněné plochy a kolik procent osadíte zelení.

Typické znaky venkovské zástavby

Tvar venkovského rodinného domu by měl mít obdélníkový půdorys hlavní hmoty domu se hřebenem sedlové střechy rovnoběžně s delší stranou domu. Hákový půdorys taktéž není na škodu. Zejména sedlová střecha je pro náš venkov typickým znakem. Poměr delší ku kratší straně by měl být minimálně 2:3 (někdy se udává i 1:2). Rozhodně jsou nepřípustné pultové a valbové střechy, které jsou časté u přízemních domů tzv. “bungalovů”. Ctíme zvyk, aby byl hřeben střechy rovnoběžný s vrstevnicemi. Díky tomu nevzniknou zbytečně vysoké podezdívky a jsou minimalizovány nákladné zemní práce.

základní tvary střech – v Čechách, na Moravě a ve Slezku právem kraluje sedlová střecha

Venkovské domy nedosahují takové výška jako ty městské. Podlažnost je často omezována na přízemí a podkroví. Suterén – podzemní technické podlaží či sklep jsou přípustné. Pokud plánujete dvě podlaží a ještě obytné podkroví, mohl by u některých úřadů nastat problém. 

Zkušený architekt, ale i vnímavý laik se při návrhu snaží vycházet z regionálních tradic a opírat se o um minulých generací, který bývá dosud patrný na okolních stavbách. Značné rozdíly najdeme mezi architekturou v Krkonoších a třeba na Valašsku, proto nelze bydlení venkovského typu shrnout do jedné definice.  

Pokud je stavba ve zvláště chráněném území (CHKO, národní park), očekávejte obzvlášť zvýšené požadavky na vzhled stavby. V chráněných územích jsou požadavky mnohdy velmi striktní až rigidní. Mohou se týkat umístění a velikosti a dělení oken, výběru použitých materiálů, prostorového umístění domu na pozemku ale i zdánlivých malicherností, které vám mohou velmi narušit váš zamýšlený koncept.

Jak tedy začít?

Rámcovou představu nyní máte. Každý územní plán obce je něčím specifický, stejně jako přístup úředníků, kteří na jeho dodržování dohlížejí. K tomu, aby vaše nápady a odhodlání stavět nepřišly vniveč, doporučuji váš záměr probrat s projektantem nebo přímo na stavebním úřadě. K tomu, abyste na úřadě získali relevantní informace, doporučuji vzít s sebou alespoň vytištěnou katastrální mapu, základní koncepční skicu, vizualizaci či fotografii podobné stavby.

Jak mohou vypadat konkrétní podmínky určené územním plánem? Pojďme se podívat, jak jsou nastavené v Trutnově:

  • stavby mohou na pozemku zabírat maximálně 25% plochy pozemku1
  • maximální výška je 10,0 m nad terén
  • minimální velikost pozemku pro rodinný dům v zastavitelné ploše – 1500 m2
  • stavby objemově nesmí převýšit hmotu rodinných domů ve svém okolí
  • objekty musí mít sedlovou nebo valbovou střechu se sklonem střešních rovin větší než 37°
  • odstavení vozidel (parkovací a odstavná stání) musí být na vlastním pozemku stavby

Zdroje, legislativa

Rodinné domy venkovského typu nejsou přesně legislativně ošetřeny v zákonech a vyhláškách, správným směrem vás odkáže platná územně plánovací dokumentace vaší lokality

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

Použité fotografie zdařilých realizací venkovských domů:
Usedlost Jižní Čechy Stempel & Tesař architekti | Ján Stempel, Jan Jakub Tesař
RD Stará Červená Voda – TŘI.ČTRNÁCT architekti
RD Triglav, Skupajarhitekti

______________________________________________________________________________________________________________

1Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Přičemž zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *